First Time Buyers 2

Teastaíonn áit chónaithe ó gach teaghlach.

Is riachtanas eacnamaíoch, sóisialta agus morálta é dul i ngleic leis an ngéarchéim tithíochta.

Join Fianna Fáil

or volunteer →

Tá géarchéim tithíochta dhian in Éirinn faoi láthair. Tá arduithe as a chéile ag teacht ar chíos agus ar phraghsanna tithe de bharr easnamh géar ar sholáthar. Ar fud na tíre, tá os cionn 90,000 teaghlach ar liostaí feithimh na n-údarás áitiúil agus tá ceannaitheoirí céaduaire á gcoinneáil amach as an margadh mar gheall ar sholáthar teoranta agus srianta ar chreidmheas. Ag an am céanna, tá fadhb nua maidir le daoine gan dídean ag teacht chun cinn ar fud na príomhchathrach agus ar fud na tíre.

Is riachtanas eacnamaíochta, sóisialta agus morálta é dul i ngleic leis an ngéarchéim tithíochta. Is ceist lárnach d’Fhianna Fáil é treochlár tithíochta náisiúnta a bhunú a bheidh lánmhaoinithe agus inchreidte. Ag croílár ár mbeartas tithíochta tá an creideamh gur rud maith do theaghlaigh, do phobail agus don tsochaí é tacú le húinéireacht tí.

Tá ár straitéis chun déileáil leis an ngéarchéim tithíochta bunaithe ar thrí cholún idirnasctha.

Ar dtús, osclóimid bealaí soiléire chuig úinéireacht tí do theaghlaigh ar ioncam íseal, agus cuirfimid leis an soláthar tithíocht shóisialta. Mar thosaíocht, méadóimid an t-aistriú tithíochta ó NAMA agus tabharfaimid isteach bearta chun deis a thabhairt do theaghlaigh ar liostaí feithimh bogadh isteach i dtithe folmha, agus íocfaidh cíos sa todhchaí as an gcostas athchóirithe.

Ar an dara dul síos, tá an ‘Margadh Nua don Lucht Cíosa’ – sraith céimeanna lena gcuirfear athchóiriú iomlán ar cháilíocht agus ar chainníocht áiteanna cónaithe agus lena dtreiseofar cearta tionóntaí. Leis na bearta sin, neartófar an earnáil chíosa, cabhrófar leis an margadh tithíochta a chobhsú, agus cuirfear méadú suntasach ar chaighdeán beatha 300,000 duine a íocann cíos, ar fud na tíre.

Ar deireadh, déanfaimid gníomh cinntitheach chun cabhrú le foirgníocht agus tógáil tithe san earnáil phríobháideach a athbheochan. Díreoimid cuid den Chiste Infheistíochta Straitéisí, ar fiú €7bn é, chun infheistiú i dtithíocht phríobháideach, chun srianta ar chead pleanála a mhaolú agus chun tobhaigh forbartha a laghdú, d’fhonn tús a chur le tógáil aonad sna háiteanna a bhfuil gá leo.

Join an all-Ireland community of activists.

By joining Fianna Fáil, you too can play a major role in the future of our Party and our country.


Join Fianna Fáil